PRIVACY VERKLARING OOGSCAN PS.001.1018

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd.

Oogscan B.V. streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende weten regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

Oogscan B.V.

Transpolis Business Park

Siriusdreef 17-27

2132 WT Hoofddorp Nederland

Tel. +31 (0)23 56 89 246

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van het Oogscan systeem en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in het kader van de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewerken, bewaren en slaan uw persoonsgegevens uitsluitend op die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: ● NAW gegevens; ● Geslacht; ● E-mailadres; ● Telefoonnummer; ● Gegevens betreffende uw gezondheid; ● Informatie over uw afspraak; ● IP-adres; ● Betalingsgegevens; ● Verzekeringsgegevens; ● Behandelaren (huisarts, specialist, enz. + telefoonnummer); ● Uitslagen van uw diagnostisch onderzoek; ● Verslagen en adviezen van behandeld medici – met eventuele vertalingen daarvan. Grondslag voor gegevensverwerking Wij zullen uw medische persoonsgegevens alleen verwerken, opslaan en bewaren op grond van uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9 lid 2 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Doeleinden gegevensverwerking De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: ● Het aanmaken van een account om gegevens bij Oogscan B.V. in te voeren; ● Het inloggen op uw account; ● Het bijhouden van uw medisch dossier; ● Het inplannen van een afspraak; ● Het bemiddelen voor uitvoeren van (een) diagnostische behandeling(en); ● Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren; ● Het verbeteren van onze dienstverlening aan u; ● Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten; ● Bij archivering: voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden; ● Het verzorgen van een vertaling van medische bevindingsverslagen van een behandeld medicus; ● Het bijhouden van resultaten uit eerdere onderzoeken en/of behandelingen; Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden Wij verstrekken uw medische persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. Bewaartermijnen Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan wettelijke voorschriften te voldoen (zoals bijvoorbeeld de termijn van 7 jaar die de belastingdienst stelt voor de administratie van een onderneming). Wij beoordelen periodiek of er voor het bewaren van gegevens een deugdelijke reden is. Ontbreekt die, dan eindigt onze bewaarplicht en vernietigen wij de gegevens. Beveiligingsmaatregelen Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen: ● Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam, wachtwoord en een PUK code. ● De gegevens worden versleuteld en na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem. ● Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn. ● Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze systemen wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. Verwijzingen naar websites van derden Om u van dienst te zijn zouden wij verwijzingen op kunnen nemen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt. Uw rechten Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt bij ons het verzoek kenbaar maken door te mailen naar: privacy@oogscan.nl. Oogscan B.V. zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u vinden op hun website. Wijzigingen in deze privacy verklaring Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Onze contactgegevens Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via privacy@oogscan.nl.